Gabriel Rojo Rodríguez

Partit: Partit Popular
Càrrec: Serveis Socials, Dependència, Tercera Edat i Cementiri
Contacte: grojo@llucmajor.org

Dedicació parcial de 6 hores: 34.546,75 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats