Guillermo Roig Mascaró

Partit: ASI
Càrrec: 2on Tinent de Batle, Urbanisme i Medi Ambient
Contacte: groig@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats