Economia i Finances

Informació comptable i pressupostària

Els Pressupostos de l’Ajuntament

Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals

Bases d’execució del pressupost 2022

Indicador financer d’Autonomia fiscal


L’indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) Obrir document

L’entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

Comptes anuals / compte general de l’Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)

Indicadors: Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants) i inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Nº habitants). Obrir document

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament.

Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària

Deute públic municipal

Informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l’Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal. Obrir document

Informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels organs de control extern, tant de l’ajuntament com de les alres entitats del sector públic municipal – Informe 143/2017 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2015.

Documentació adicional

1) Liquidació pressupost 2020. 

2) Periode mitjà pagament preveïdors.

3) Morositat 1er trimestre 2021.

ORDENANCES

1) MODIFICACIÓ T-1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER LA TAXA D’EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

2) MODIFICACIÓ T3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

3)MODIFICACIÓ T7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LLICENCIES URBANISTIQUES

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

4)MODIFICACIÓ T9 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

5)MODIFICACIÓ T11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

6)MODIFICACIÓ T12 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER LA TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PUBLICA 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

7)MODIFICACIÓ T13 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCION DE CADÀVERS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

8)MODIFICACIÓ T18 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCIO I RECOLLIDA D’ANIMALS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

9)MODIFICACIÓ T21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

10)MODIFICACIÓ T22 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’AJUDA A DOMICILI

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

 11)MODIFICACIÓ T24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA D’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLICS AMB ENDERROCS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

12)MODIFICACIÓ T30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER TRACTAMENT DE RESIDUS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

13) Plusvalues – IMPOST SOBRE EL INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Consulta Pública Prèvia

Modificació de text

Informe econòmic

Anunci consulta prèvia