Elsa Herranz Sanz

Partit: PSOE
Càrrec: Regidora membre de l’oposició.


Contacte: eherranz@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.600 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple: 630 € i a Comissió informativa:210 €.

Declaració de bens i d’activitats