Dret d’accés a la informació publica

La Constitució Espanyola, la llei de procediment administratiu, i les lleis de Transparència regulen el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública d’una administració, ja sigui a títol individual o en nom i en representació de qualsevol persona jurídica.

En general, l’Administració ha de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, encara que aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En cas que no es rebi una resposta dins d’aquest termini, pot entendre estimada aquesta sol·licitud, amb les limitacions previstes en l’article 14 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanat, en el termini de trenta dies. L’accés a la informació pública és lliure, però l’expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l’original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Abans de presentar la sol·licitud d’accés a la informació pública:

Comprovi que la informació no s’hagi publicat ja en la pàgina web de l’Ajuntament de Llucmajor o en el Portal de Transparència.

Aquest accés no ha de ser utilitzat per a: presentar documents d’altres procediments administratius, sol·licitar certificacions o autoritzacions, consultar o modificar expedients, procediments personals, denunciar, etc.

Per a tramitar telemàticament altres sol·licituds, ha d’accedir al procediment telemàtic del procediment corresponent en la Seu Electrònica.

Si desitja sol·licitar determinada informació pública (documents o continguts) que estigui en poder de l’Ajuntament de Llucmajor, pot fer-ho mitjançant una sol·licitud tant de manera telemàtica com presencial. Per a realitzar la sol·licitud presencial, es pot fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situat en la plaça Constitució, 1, de Llucmajor, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Badies, situada al Carrer Isaac Peral, 5b de Badia Gran, i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de s’Arenal, situades al carrer Mª Antònia Salvà, 50, s’Arenal, totes en horari de dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h.

D’altra banda, també es pot procedir a la denegació de l’accés a la informació pública, segons l’article 18 de la Llei 19/2013, que estableix una sèrie de supòsits d’inadmissió, quan:

— La informació es troba en curs d’elaboració o de publicació general.

— La informació té caràcter auxiliar o de suport (notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives)

— És necessària una acció prèvia de reelaboració per a divulgar la informació sol·licitada.

— La sol·licitud es dirigeix a un òrgan que no disposa de la informació i es desconeix l’òrgan competent.

— La sol·licitud és manifestament repetitiva o té un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la llei.

En el cas que s’inadmeti la sol·licitud per alguna d’aquestes causes, rebrà una resolució en la qual se li notificarà la inadmissió i es motivarà la causa per la qual no es pot admetre l’accés a la informació.

Si una persona sol·licitant d’informació pública no està d’acord amb la resolució recaiguda o no ha rebut cap resposta en el termini màxim legalment establert, podrà interposar de manera potestativa (ja que també poden recórrer directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa) una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. S’exceptuen les resolucions dictades pels òrgans previstos en l’article 2.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

D’acord amb l’article 24.6 i la disposició addicional 4a de la Llei 19/2013, de 9 de desembre), la resolució de la reclamació correspon (en els supòsits de resolucions dictades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els Ajuntaments i les altres entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes Administracions de les Illes Balears, compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a l’òrgan independent que ha determinat aquesta Comunitat Autònoma, concretament, a la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública de les Illes Balears, (CRAIB), què es regeix pel Decret 1/2019, d’11 de gener. Podeu accedir a la seva web a través d’aquest enllaç: https://www.caib.es/sites/comissio_reclamacions/ca/inicio/.