PRESSUPOST MUNICIPAL, ANY 2021

1. PRESSUPOSTOS
LLISTAT PRESSUPOST – AJUNTAMENT
LLISTAT PRESSUPOST – RESIDÈNCIA
LLISTAT PRESSUPOST – MOLÍ DEN GASPAR

2. BASES D’EXECUCIÓ
BASES D’EXECUCIÓ

3. PLANTILLES DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL AJUNTAMENT
PLANTILLA DE PERSONAL RESIDENCIA

4. ANNEXES
ANNEX – ESTAT DEUTE 31-12-2020 i 31-12-2021
ANNEX – INVERSIONS
ANNEX – BENEFICIS FISCALS TRIBUTS LOCALS
ANNEX – CONVENIS

5. MEMÒRIA REGIDORIA
MEMÒRIA REGIDORIA

6. INFORMES
INFORME ECONÒMIC-FINANCER
INFORME INTERVENCIÓ – ECONÒMIC-FINANCER
INFORME INTERVENCIÓ – ESTABILITAT
INFORME SECRETARIA
INFORME RRHH
INFORME LÍMITS COMPLEMENTS

7. ANUNCIS AL BOIB
1er ANUNCI AL BOIB