Simó Adrover Llompart

Simó Adrover

Partit: Partit Popular
Càrrec: Juventut i Esports
Contacte: sadrover@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats