Simó Adrover Llompart

Partit: Partit Popular
Càrrec: Quart tinent de batlessa i regidor delegat d’Esports i Joventut.

Contacte: sadrover@llucmajor.org

Dedicació parcial 6 hores: 38.473,18 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats