Economia i Finances

Informació comptable i pressupostària

Pressupost de l’Ajuntament de Llucmajor

Indicador financer d’Autonomia fiscal

L’indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

L’entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

Comptes anuals / compte general de l’Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)

Indicadors: Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants) i inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Nº habitants). Obrir document

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament.

Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària

Deute públic municipal

Informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l’Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal. Obrir document

Informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels organs de control extern, tant de l’ajuntament com de les alres entitats del sector públic municipal – Informe 143/2017 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2015.

Documentació adicional

1) Liquidació pressupost 2020. 

2) Periode mitjà pagament preveïdors.

3) Morositat 1er trimestre 2021.

4) Morositat 1T 2024 AJUNTAMENT

5) Morositat 1T 2024 RESIDENCIA

6) Morositat 2T 2024 AJUNTAMENT

7) Morositat 2T 2024 RESIDENCIA

ORDENANCES

1) MODIFICACIÓ T-1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER LA TAXA D’EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

2) MODIFICACIÓ T3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

3)MODIFICACIÓ T7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LLICENCIES URBANISTIQUES

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

4)MODIFICACIÓ T9 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

5)MODIFICACIÓ T11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

6)MODIFICACIÓ T12 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER LA TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PUBLICA 

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

7)MODIFICACIÓ T13 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCION DE CADÀVERS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

8)MODIFICACIÓ T18 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCIO I RECOLLIDA D’ANIMALS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

9)MODIFICACIÓ T21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

10)MODIFICACIÓ T22 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’AJUDA A DOMICILI

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

 11)MODIFICACIÓ T24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA D’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLICS AMB ENDERROCS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

12)MODIFICACIÓ T30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER TRACTAMENT DE RESIDUS

Consulta Pública Prèvia

Data inici: 04/05/22 Data fi: 18/05/22

– Providencia Inicial

– Anunci consulta prèvia

– Modificació de text

Nou text Ordenança

Tràmit d’audiència

Data inici: 23/05/22 Data fi: 06/06/22

Tràmit d’audiència

Formulari

13) Plusvalues – IMPOST SOBRE EL INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Consulta Pública Prèvia

Modificació de text

Informe econòmic

Anunci consulta prèvia