Contractes, Convenis, Subvencions

Contractacions.
Consulta de les contratacions.
Relació de contractes menors

Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions.

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament
Relació de convenis amb indicació de les parts signants, objecte i ,si escau, les obligacions econòmiques acordades.